Jongensstad 03-06-1954

Aan de Coehoorn van Scheltingaweg tussen het P.E.B.-gebouwtje achter de ABNAMRO bank en de Duisterhoutschool (destijds school Houkes) lag een stuk grasland (ooit de tuinen van Wagter), waar het onkruid ongeschonden groeide. Dankzij wethouder E. de Haan werd dit groene veldje voor de zomermaanden beschikbaar gesteld en de naam Jongensstad kreeg. Het bood de schooljeugd de mogelijkheid om te graven, te bouwen en te ravotten. Jongensstad was bedoeld als proef voor het gedeelte van Heerenveen ten zuiden van het Kuperusplein voor de leerlingen van de scholen Schut, Van Delden, Houkes en Stiekema. De schoolhoofden van deze vier scholen bleken direct bereid dit initiatief hun steun te verlenen en zijn toen direct in vergadering bijeengeweest.

Bouwmaterialen

sample imageGeef de jongens palen, hout, zand, modder en een paar oude auto's zei wethouder De Haan tijdens een vergaderig, het gemeentebestuur bleek direct bereid aan dit idee gestalte te geven. Men ging het ijzer smeden terwijl het nog heet was en op maandag 07-06-1954 waren gemeentearbeiders bezig met het uitgraven van een gedeelte veen om de jongens ook de beschikking over wit zand te geven. Behalve dat witte zand kregen ze de gekst mogelijke materialen om ze maar zoveel mogelijk de gelegenheid te geven te repareren (of te slopen), te bouwen en te graven.

Stadsbestuur

sample imageMen kwam met het idee om een stadsbestuur te vormen waarin elke school door twee van zijn jongens zal worden vertegenwoordigd. Dit vond men belangrijk om in de eerste plaats de goede verstandhouding te bewaren en alles in goede banen te leiden en als contact te fungeren tussen de jongens en de raad van toezicht die uit een lid van het gemeentebestuur, een vertegenwoordiger van de politie en de vier hoofden der school bestond. Deze raad zal zich niet met de leiding bemoeien maar alleen dan te hulp schieten wanneer er onenigheid is in het dagelijkse bestuur en wanneer er een tekort is aan materialen.

Burgemeester van Jongensstad

sample imageHet was woensdagmiddag 24-06-1954 voor de twaalfjarige Frans Engelsma, wonende aan de Stationsstraat te Heerenveen, een zeer gewichtig moment toen hij in de grote commissiezaal van het gemeentehuis Crackstate door burgemeester G.H. Kuperus werd geïnstalleerd als burgemeester van Jongensstad die op initiatief van wethouder E.de Haan op een terrein aan de Coehoorn van Scheltingaweg tot stand was gekomen. Voorts werden ook de 13-jarige Harry Christoffel en de twaalfjarige Eric Zwart gelijktijdig als wethouder geïnstalleerd. De raadsleden Jan Landman (12 jaar), Hans Volbeda (11 jaar), Bertus van Leur (13 jaar), Thido Tuinstra (10 jaar) en Ido Bilkert (11 jaarJ die de vroedschap completeerden, waren zich hun waardigheid wel bewust. Burgemeester Kuperus wees het jeugdig stadbestuur op het doel en de betekenis van deze jongensstad. Doel is de jeugd van de openbare straat te houden en hun een prettige vakantie en zo meer te bezorgen. De jongens en meisjes mogen doen en laten wat zij willen zonder dat de grote mensen zich met hun zaken bemoeien. Natuurlijk moet er orde en regel zijn en daarvoor moet dit jeugdig gemeentebestuur zorg dragen. Zeker valt hier voor de jeugd nog iets te leren en op een vraag van de heer Kuperus of de meisjes hier ook toegang zouden krijgen antwoordde zijn jeugdige collega zoals burgemeester Kuperus hem noemde bevestigend.

Mogelijk zal het stadsbestuur dan nog met enkele meisjes aangevuld moeten worden. Daar het niet uitgesloten is dat er zich moeilijkheden zullen voordoen zoals als die ook in een normaal gemeentebestuur voorkomen is er een adviesraad ingesteld die bestaat uit de hoofden van de openbare, christelijke en R.K. scholen gelegen ten Zuiden van de Compagnonsvaart de heren G. van Delden, H.J. Schut, J.H. Houkes en J. Stiekema en de heren R. Hagen, P. van Dam en J. de Jong. Bij wijze van proef is deze jongensstad voor de vier scholen hier ingesteld. Een tweede terrein komt aan de Van Dekamalaan. Na afloop van de installatie werd jongensstad bezichtigd en in gebruik genomen. Twee auto’s die mede de attributen vormen waarmede men zich kan vermaken hadden al direct de volle belangstelling van de gehele jeugd. Doch er was meer zoals stenen, hout, rioolbuizen en tegels zodat de jeugd kan spelen en werken naar hartelust. Het is een gelukkig initiatief geweest van wethouder de Haan en aller wens is dan ook dat deze stad te Heerenveen een succes mag worden.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten