Volkstuinvereniging De Lege Midden

Volkstuincomplex "De Lege Midden" ligt op de hoek van de Barones de Vos van Steenwijksingel en Sint Maartenstraat in de wijk Heerenveen-Midden, in 1959 vormde dit volkstuincomplex samen met de volkstuincomplexen; 't Feantsje, 't Meer, Yn 'e Smoute en De Pastorijetún, de "Volkstuinvereniging Heerenveen" die eerst de naam Volkstuingroep Heerenveen droeg. De Lege Midden bestond uit 100 percelen met 100 tuinders, gelegen aan het spoor tussen de Rottumerweg en de Sint Maartenstraat. Aan de noord en oostzijde was het complex via een klaphek toegankelijk. De jaarvergaderingen van de Volkstuinvereniging "Heerenveen" vonden toen geregeld plaats in Hotel Café Restaurant "De Koornbeurs" aan de Dracht.

Volkstuingroep Heerenveen 1942

sample imageVolkstuingroep Heerenveen is destijds uit de nood geboren, dat was op 19 februari 1942 toen een extra lapje grond bedoeld als volkstuin, wat voor velen bijzonder welkom was en vaak zelfs een grote uitkomst betekende. De aanstoot tot oprichting was toenmaals gedaan door de heer Ir. D. S. Visser, in die tijd directeur van de Dienst van de Gemeentewerken te Heerenveen. De jaren daarna bestond de groep uit meerdere volkstuincomplexen. Begin 1942 had men 210 leden en op 14 december 1942 was dit aantal al gegroeid naar 562. In totaal was 9ha. 23a. en 40ca. grond bij de Volkstuingroep in gebruik, de namen en plaatsen van de volkstuincomplexen heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Leuke bijkomstigheid

Op dinsdagavond 21 juli 1942 werd een gecombineerde vergadering gehouden door het bestuur van de Volkstuingroep Heerenveen samen met een ingestelde commissie. Er werd een regeling vastgesteld voor het wachtlopen door de leden en een rooster opgesteld, die de leden tijdig werd toegezonden. Bij verhindering was het geoorloofd om met een der volgende personen, voorkomende op deze lijst, te ruilen. Uitdrukkelijk werd er op gewezen, dat ingevolge besluit der ledenvergadering, alléén op doktersverklaring vrijstelling van wachtlopen kon worden verleend. Indien zonder geldige reden de verplichting tot wachtlopen gedurende enige uren ééns in de maand, niet werd nagekomen, werd men geacht voor het volgende jaar geen gading meer te maken naar het wederom huren van een volkstuin.

Het complex "Plan Zuid"

sample imageOp 21 februari 1951 heeft de Volkstuingroep Heerenveen een perceel land in huur gekregen aan de Rottumerweg ten Westen van de R.K. begraafplaats. Het terrein was begin maart dat zelfde jaar in orde gebracht en werd tot uitgifte overgegaan. Aan de vele aanvragen om tuingrond kon grotendeels worden voldaan. De huurvoorwaarden stelden vrij hoge eisen aan de toekomstige tuinders wat betreft het onderhoud, een uitvloeisel van het streven van het bestuur om het geheel een keurig en ordelijk aanzien te geven. De huurprijs was f2.50 per 100 m 2. Voorts lag het in het voornemen van het bestuur het geheel met een "bosrand" te omzomen en enkele banken en een schuilhut te laten aanbrengen. Bij mooi weer konden de gardeniers hun "tuinderslatijn", rustig zittend ten beste kunnen geven en kon bij onverwacht slecht weer deze conversatie op een droge plaats worden voortgezet. Ongetwijfeld zal deze aanleg door velen met belangstelling worden tegemoet gezien.

Het nieuwe complex "De Lege Midden"

sample imageOp 24 december 1958 tijdens de jaarvergadering, die in café "Paul Kruger" werd gehouden, deelde de voorzitter mede, dat het nog niet bekend was of het oude volkstuincomplex wat naast de R.K. begraafplaats ligt nog ter beschikking zou blijven en het nieuwe complex aldaar, groot 12000 m2, tijdig gereed zou zijn. Wanneer het nieuwe complex het jaar daarop nog gebruikt zou kunnen worden, werd het hoog tijd dat dit in gereedheid werd gebracht, vooral wat de ontwatering betreft, toen nog door middel van greppels. Begin 1959, bleek dat het oude volkstuincomplex, aan de "Bodders yn de Striid" werd ontnomen in verband met geplande woningbouw, dat is het westelijk gedeelte van de "van Lidstraat" wat grenst aan de sloot. Het nieuwe complex "De Lege Midden" werd dus in 1959 in gebruik genomen, daarvan is de exacte datum helaas nog niet achterhaald.

Geplande woningbouw 1995

sample imageIn 1995 maakte het gemeentebestuur bekend om op het volkstuincomplex "De Lege Midden" woningbouw te realiseren. Een alternatief voor de 100 tuinders was het volkstuincomplex "Het Meer". De tuinders en buurtbewoners kwamen tegen de sluiting in verzet, 75 % van de tuinders was 65 jaar en ouder, zij wilden niet verhuizen. Er werd een compromis gevonden. Het complex werd opgedeeld in 1/3 volkstuin en 2/3 woningbouw met bestrating (Antillenstraat-Barones de Vos van Steenwijksingel). In het nieuwbouwplan was een nieuwe toegang tot de volkstuinen gepland aan de Barones de Vos van Steenwijksingel.

Herindeling en aanleg

sample image

De gemeente ging op haar kosten tegelpaden en drie drainageleidingen naar de Spoorsloot binnen het complex aanleggen, rondom de tuin werd een hekwerk met beukenhaag geplaatst, de grond werd opgehoogd met 80 cm zand en teelaarde. Afgesproken werd dat de vereniging de eerste jaren geen huur hoefde te betalen. Op 13 april 1995 werd de nieuwe Volkstuinvereniging "De Lege Midden" opgericht met 30 leden, de huurprijs van 100m2 grond was destijds f15,-. Het huidig bestuur houd zijn jaarvergadering in wijkcentrum De Kempenaer, hij nodigt de huurders en eventuele nieuwe huurders uit om ieder jaar in de maand februari deze vergadering bij te wonen. In 2017 is de vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten