Uitbreidingsplan Zuid 1938

In 1938 is het uitbreidingsplan Zuid ontwikkeld wat gelegen is achter de marechausseekazerne tussen de Burg. Falkenaweg en de Kempenaersingel en de Mr. Halbe Binnertsstraat en de Oude Molenweg. Op 4 oktober 1938 is dit plan, i.v.m. het groot aantal werklozen, door de minister van Sociale Zaken goedgekeurd voor uitvoering in werkverschaffing. Voor de uitvoering van dit plan moest men tot koop overgaan van een gedeelte van de Molenweg wat in eigendom was van de heer G. v.d. Meulen wonende op nr 7. Het geheel bestond uit een bestraat en een onverhard gedeelte tot aan de vaart waaraan korenmolen "De Hoop" heeft gestaan, na overleg is het geheel op 10 maart 1939 verkocht voor ƒ65.

Van der Meulen, van beroep timmerbaas, had volgens de koopakte van 03-04-1917 deze gronden gekocht van Hendrik Buwalda voor ƒ400 en had op een deel daarvan zijn eigen huis gebouwd. Hendrik Buwalda had daar en tegen deze gronden op 22-05-1914 gekocht van de aannemers Jurjen Postma en Albert Kingma uit Hantum die de molen hebben gesloopt en verkocht. De geschiedenis van korenmolen "De Hoop" vind u in de rubriek Gebouwen en Omgeving.

Op 22 november 1940 heeft de gemeenteraad besloten tot aankoop over te gaan van een perceel grond tussen de Korteweg en de Molenweg, de reden hiertoe was om 2 zeer vervuilde sloten te dempen en een pad aan te leggen waarmee een toegang werd verkregen naar een speelplaats in het nieuwe stratenplan. Dit pad kreeg later de naam De Omgang.

Demping wijk en aanleg straten

sample imageNa aankoop van diverse gronden is men begin 1941 begonnen met de aanleg van een gedeelte van de Oude Molenweg, het bouwrijp maken van gronden met rioleringswerken en wijkdemping achter de marechausseekazerne en langs de zuidzijde van de Mr. Halbe Binnertsstraat vanaf de Burg. Falkenaweg in westelijke richting tot het zuidelijk deel van de Kempenaersingel. Het bebouwingsplan was zo opgezet, dat er na de aanleg van de straten 33.900 M2 bouwterrein beschikbaar bleef waarvan 2330 M2 aan de Burg. Falkenaweg, 1700 M2 aan de zuidkant van de Mr. Halbe Binnertsstraat en 29870 M2 aan overblijvend terrein bedoeld als bouwpercelen en voor het aan te leggen stratencomplex.

Na het gereed komen van het geplande stratenplan heeft de gemeenteraad op 24 mei 1941 een voorstel gedaan voor het geven van straatnamen, op 28 Mei 1941 is het voorstel aangenomen en heeft men besloten de nieuwe straten, Gijsbert Japixstraat, Waling Dijkstrastraat, Pier Panderstraat en Eeltje Halbertsmastraat te noemen. De Eeltje Halbertsmastraat is aangelegd volgens het tuindorp model, vandaar dat men voor het WijkOntwikkelingsPlan in 2008 voor het vernieuwen van dit deel van de wijk gekozen heeft voor de naam Tuindorp. Voor meer informatie hierover zie rubriek "Wijkvernieuwingen".

Bouwplan Bredero's Bouwbedrijf

sample imageBegin 1941 heeft Bredero's Bouwbedrijf te Utrecht een bouwplan ingediend bij B.W. van Heerenveen voor het bouwen voor 34 woningen aan de Eeltje Halbertsmastraat. Op 22 maart 1941 is dit bouwplan door de "Prov. Friesche Adviescommisie ter Wering van Inbreuk op de Schoonheid van Stad en Land" te Leeuwarden goedgekeurd. Bredero's Bouwbedrijf dient hiervoor op 15 juli 1941 een aanvraag bouwvergunning in waarvoor op 11 december 1941 een bouwvergunning is verleend. In 1942 is men gestart met de bouw van de eerste 18 woningen, i.v.m. de schaarste van cement zijn er op 24 en 25 april 1942 een aantal wijzigingen ingediend bij B en W. van Heerenveen voor het vervangen van de betonnen vloeren en daken door houten balklagen, vloerhout en dakbeschot, hiervoor is op 28 juli 1942 goedkeuring verleend. Uiteindelijk is men toch overgegaan naar een betonnen variant, er is toen besloten om van de 34 geplande woningen maar 18 te bouwen.

Bouwplan Woningbouwvereniging

sample imageOp 26 april 1940 heeft de gemeenteraad van Heerenveen besloten om aan de Woningbouwvereniging Heerenveen achter de marechausseekazerne gelegen bouwterrein, ter grootte van 7665 M2 voor de som van f 19.669 te verkopen en een bouwvoorschot te verstrekken van ten hoogste f 111.431 bedoeld voor de bouw van een 30-tal woningen. In verband met het intreden van de oorlogs toestand werden deze reeds ingediende plannen voor nieuwbouw op 8 april 1941 ter zijde gelegd.

Op 4 maart 1948 dient het bestuur van de Woningbouwvereniging Heerenveen een aanvraag bouwvergunning in bij B. en W. van Heerenveen voor het bouwen van 54 woningen aan de Oude Molenweg, Pier Panderstraat en de Eeltje Halbertsmastraat. Op 24 maart 1948 heeft de gemeenteraad voor dit bouwplan een bouwvergunning verleend. De woningen zijn ontworpen door de architecten J. Bosma en L. van Houten en uitgewerkt met medewerking van de Dienst Gemeentewerken, de woningen zijn uitgevoerd in de Delftse stijl. Er is gekozen voor twee typen woningen (A en B) waarvan de indeling verschillend is, de woningen hebben op de begane grond 2 kamers, keuken en een W.C., op de verdieping 3 slaapkamers en een wasruimte (i.v.m. gebrek aan financiën geen douche), achter de woning is een vrijstaand stenen schuurtje gepland.

In januari 1948 was men gestart met de bouw van 38 woningen waarvan 12 woningen van het type A aan de noordzijde van de Oude Molenweg, deze hadden de voordeur aan de zijgevel en 10 woningen van het type B aan de zuidzijde van de Oude Molenweg met de voordeur straatgericht en 12 woningen van het type B aan weerszijden van de Pier Panderstraat en 4 van het type B aan de Eeltje Halbertsmastraat. De daarop volgende woningen zijn allemaal uitgevoerd als woning type B.

Op 23 oktober 1948 is een bouwvergunning verleend voor de laatste 8 woningen op de nog resterende hoekterreinen aan de Eeltje Halbertsmastraat/Gysbert Japixstraat en 12 woningen van een geheel ander type aan de Eeltje Halbertsmastraat aansluitende aan de woningen van Brédero's Bouwbedrijf. Met de bouw van deze 20 woningen is men begin 1949 gestart en in 1950 was het gehele plan gereed. Uiteindelijk zijn er in totaal 60 woningen in plaats van de geplande 54 woningen gebouwd. De eerste bewoning was op 4 juni 1948 aan de Oude Molenweg nr. 2.

De Dr. Wumkeslaan, lopende van de Luitzen Wagenaarstraat in zuidelijk richting tot het einde van de Oude Molenweg is in 1954 aangelegd, besluit naamgeving was op 14 april 1955. Daarvoor is het westelijk gelegen deel van de Eeltje Halbertsmastraat verlegd in westelijke richting om zo aansluiting te krijgen op de Oude Molenweg en Kempenaerssingel. Op 14 april 1955 heeft de gemeenteraad van Heerenveen besloten om het gedeelte Eeltje Halbertsmastraat lopende vanaf de Gysbert Japixstraat tot aan de Dr. Wumkeslaan de naam te veranderen in Luitzen Wagenaarstraat.

De Bouwvereniging Heerenveen heeft in 1961 de laatste 4 eengezinswoningen laten bouwen waarvan twee stuks aan de Eeltje Halbertsmastraat (nr.4 en 4a) en twee stuks aan de Luitzen Wagenaarstraat (nr.1 en 3). Hiervoor was op 9 januari 1961 een bouwvergunning verleend, de woningen waren in januari 1962 gereed.

Noodwoning van Batavus

sample imageOp 23 januari 1948 heeft "Batavus" Rijwielen, Motoren en Schaatsfabriek te Heerenveen een aanvraag bouwvergunning ingediend bij B. en W. van Heerenveen voor het plaatsen van een bestaande houten noodwoning op een perceel bouwgrond aan de Eeltje Halbertsmastraat Z, bouwsom was f 500,-. Op 10 maart 1948 is hiervoor een bouwvergunning verleend, de woning is later voorzien van huisnummer 27. De vergunning was geldig tot 1 november 1948 dus voor die datum moest de woning geplaatst zijn. De woning is geplaatst door eigen personeel van Batavus. In verband met de toen heersende woningnood was de tijdelijke woning bestemd voor bewoning met een duur van 5 jaar voor het gezin Geertsma bestaande uit man en vrouw, Geertsma was werkzaam bij Batavus. Volgens de woningkaart heeft het gezin van 2 juni 1949 tot 22 juli 1953 daar gewoond en zijn toen verhuist naar de Pier Panderstraat nr. 1. Daarna is de woning van 24 september 1953 tot 28 februari 1958 bewoond geweest door de fam. Oosterhof en is daarna afgebroken.

Speelterrein Plan-Zuid

sample imageDoor de bewoners van uitbreidingsplan Zuid is in 1950, op een perceel weiland tegenover de Eeltje Halbertsmastraat, een speel- sportterrein voor de jeugd aangelegd. Het perceel weiland was in bruikleen afgestaan aan de "buurtvereniging Plan Zuid". De officiële opening heeft op dinsdagavond 23 mei 1950 om 7 uur plaats gevonden, er was een openings voetbalwedstrijd gespeeld tussen het Heerenveense politie-elftal en het elftal van Plan-Zuid. De westrijd werd gewonnen door het elftal Plan Zuid met 9-2.

De Halschool en Het Mierennest

sample imageOp 23 mei 1955 is door het gemeentebestuur van Heerenveen een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een halschool met naastgelegen gymnastieklokaal, rijwielstalling, enz. aan de Dr. Wumkeslaan 2-4. Bouwsom f 349.947,-. De school is gebouwd door de firma Schaap en Buwalda te Heerenveen. De officiële opening vond plaats op vrijdag 24 augustus 1956.

Op 2 oktober 1958 heeft het Gemeentebestuur van Heerenveen een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een 4-klassige kleuterschool met speellokaal aan de L. Wagenaarstraat 34. De school is ontworpen door Architectenbureau Klein te Groningen en gebouwd door aannemer Gebr. Blaauw uit Jubbega. Op woensdagmiddag 26 augustus 1959 is de kleuterschool officieel geopend. Meer geschiedenis over De Halschool en Het Mierennest is te vinden in de rubriek "Gebouwen en Omgeving".

Particuliere woningbouw

sample imageDe eerste particuliere woningbouw in dit uitbreidingsplan heeft plaats gevonden aan de Eeltje Halbertsmastraat 2. Op 3 oktober 1940 is hiervoor een bouwvergunning verleend aan dhr. G. Struiksma voor het bouwen van een vrijstaande woning, de woning is gebouwd door aannemer L.van der Meulen en Zn. te Heerenveen.

De vrijstaande woning met garage aan de Dr. Wumkeslaan 7 "Us Wente" is gebouwd in 1958 in opdracht van H.S.Tichelaar, daarvoor is op 13 februari 1958 een bouwvergunning verleend en na een aantal wijzgingen in het bouwplan, goedgekeurd door de Schoonheidscommisie. De woning is ontworpen door architect J.Kamps te Emmeloord en gebouwd door J.Faber Bouwbedrijf te Oudehorne. Bij oud Heerenveners staat de woning ook wel bekend als het Tektronixhuis omdat deze gebruikt werd voor Amerikaanse managers van het Amerikaanse bedrijf Tektronix. Het gezin Mayhew uit Beaverton nabij Portland in de Amerikaanse staat Oregon, heeft hier ruim 3 jaar gewoond. In de Friese Koerier van 25 april 1969 vinden we een compleet verhaal over dit gezin, in juli 1969 is het gezin weer vertrokken naar Amerika. Op 11 september 1972 is de woning in opdracht van "Bouwerij Heerenveen N.V." (Tektronix) verkocht.