Christelijke U.L.O. 1888

In juni 1882 is door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs het Locaal Comité van De Unie "School met den Bijbel" opgericht. Op 28 september 1886 werd door deze Unie, "De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel" opgericht met ruim 20 leden en 2 begunstigers, waaruit het Bestuur der Chr. School werd gekozen met als voorzitter ds. A.H. op 't Holt, penningmeester H.P. de Jong en secretaris P.A.Smilde en bestuursleden O.v.d.Kam, J.H.Bekkering, B.R.Looijenga.

Het doel van de vereniging was het bouwen van een school voor christelijk lager onderwijs. Om geld in te zamelen voor de bouw van deze school had Jochem Wouda, die lid was van de vereniging, zich aangeboden als collectant, hij is daarvoor de hele provincie Friesland en Groningen afgereisd. In 1887 was al een positief saldo bereikt van f 2011,66. Uit de notulen van 1888 blijkt dat men het pand aan de Verlengde Dracht 283 inclusief erf en een achterliggend perceel grond wilde kopen van Inne Brouwer, op 11 maart 1888 heeft het bestuur besloten het pand met achterliggende grond te kopen, drie dagen later vond bij notaris Rinze Barends de koop plaats, dit vinden we terug in de koopakte van 14 maart 1888, de koopsom bedroeg fl.2400,-. In de koopakte staan als afgevaardiden van het bestuur vermeld, oprichter en bestuurder en koper in kwaliteit, Okele van der Kam (mr. kleermaker) wonende te Heerenveen en Bonne Rinkes Looyenga (winkelier) wonende te Nijehaske.

Voor de bouw werd gekozen voor bouw- en timmerbedrijf Offringa woonachtig te Donkerbroek, de school is gebouwd aan de achterzijde van het gekochte pand, dit vond plaats tussen 1 juli en 15 oktober 1888 onder architectuur van J.Brouwer, het aangekochte pand werd verbouwd tot onderwijzerswoning, in het najaar van 1888 was de school gereed, die aanvankelijk twee lokalen had. Als hoofdonderwijzer werd S.J. van Wijck uit Hoogeveen aangesteld. De opening van de school vond plaats op 6 november 1888 s'morgens om 10 uur door Ds. Westerhuis. Meester van Wijck begon de lessen met 62 leerlingen, op 3 januari 1889 kwam schoolmeester J.H.Leenstra uit Terzool hem bijstaan in het lesgeven. Dhr. van Wijck was tot november 1898 hoofd van de school, hij werd op 1 februari 1899 opgevolgd door de heer J. A. Leenstra.

Verbouwingen 1895-1916

sample image In het jaar 1895 werd het schuurtje bij de schoolwoning verbouwd tot slaapkamertje, bij de school werd een turfhok gebouwd waarvoor het gemaklokaal (toilet/húske?) werd verplaatst en werd er aan de school een schel (schoolbel) aangebracht. In 1897 heeft het bestuur besloten om tot een driedeling van de school over te gaan, voor f150,- heeft aannemer P.Bustra van de vroegere 2 lokalen, drie lokalen gemaakt. Op 6 juli 1903 is het bestuur akkoord gegaan met het plaatsen van een verdieping met drie lokalen op het bestaande schoolgebouw, op 27 juli was de aanbesteding en deze werd gegund aan de aannemer Hamstra & Fokkema uit Ureterp, het ontwerp was van architect S.H. Zwartz te Heerenveen. Tijdens deze verbouwing kregen de schoolkinderen 4 weken vakantie. De nieuwe school werd op 10 november 1903 op een feestelijke wijze geopend. De school had geen schoolplein en daarom speelden de kinderen op de Verlengde Dracht en na vele klachten van omwonenden, werd een speelruimte gecreëerd in de voortuin van de onderwijzerswoning. In 1916 werd de school aangesloten op het riool en werd er waterleiding aangelegd.

Aankoop "Volkscafé Aurora" 1918

sample image Op 27 augustus 1918 heeft de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met den Bijbel, voor f 6800,- het naast de school gelegen „Volkscafé Aurora" aangekocht, bij notaris Jan Willem Schipper werd de koopakte gepasseerd, verkoper was Dirk Willems Huisman wonende te Lemmer. In de Hepkema's Courant van 17 december 1918 vinden we de volgende advertentie; Het Bestuur der Chr. School te Heerenveen wenscht bij afbraak te verkopen het pand „AURORA", "aan de Verlengde Dracht, Heerenveen. Het terrein moet opgeruimd zijn zes weken na ontruiming door de bewoners, welke kan plaats hebben 12 Mei 1919. In september 1919 is het gebouw gesloopt door Sikke de Vries uit Bovenknijpe, daardoor was het vrijgekomen terrein gedeeltelijk bedoeld als doorgang naar de school en het andere deel zou voor speelplaats worden ingericht.

Bouwplan nieuwe school 1921-1923

sample image Naast het lager onderwijs werd ook uitgebreid lager onderwijs (U.L.O.) gegeven onder leiding van meester Leenstra, op 19 september 1919 had Leenstra het bestuur geadviseerd om een echte dagopleiding: christelijke M.U.L.O. te starten. Op 11 juni 1920 werd een bestuur voor M.U.L.O. opgericht en in augustus datzelfde jaar volgde de aankoop van 2000m2 grond achter de lagere school waarvan Peaux de eigenaar was. Dit stuk grond zou worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe school. Na vele bouwaanvragen voor de school, die grotendeels waren afgewezen, werd op 22 november 1921 weer een bouw aanvraag ingediend bij de gemeente Schoterland, op 25 november 1921 werd deze aanvraag door de gemeente goedgekeurd. De aanbesteding voor de nieuw te bouwen school met 7 lokalen en lokaal voor vrije- en ordeoefeningen (gymlokaal) vinden we terug in de Hepkema's courant van 5 december 1921. Vanwege het groeiend aantal leerlingen voor het uitgebreid lager onderwijs werd op 24 januari 1922 nog een aanvraag ingediend voor een vierde lokaal voor U.L.O..

Uiteindelijk werd op 13 juli 1922 de eerste steen gelegd voor de nieuwe school, die ontworpen was door J.Vleer en K.Straatsma en Verlengde Dracht nummer 316 kreeg, vier dagen later kwam het bericht dat een vierde lokaal voor U.L.O. erbij mocht worden gebouwd. Het gebouw kreeg in totaal 8 lokalen, waarvan vier lokalen voor het lager onderwijs en vier voor het uitgebreid lager onderwijs, alsmede een gymnastieklokaal en werd de school centraal verwarmd. Op maandag 29 januari 1923 vond de opening van de nieuwe school plaats en op dinsdag 30 januari werd een schoolfeest gehouden. De oude school werd in 1923 gesloopt door aannemer K.Telgenhof te Heerenveen.

Uitbreidingen 1931-1983

sample imageWat tot nu toe bij mij bekend is, dat tot 1995 vele uitbreidingen hebben plaats gevonden, de reden daarvoor was een te kleine huisvesting, op verschillende lokaties in Heerenveen werden leerlingen ondergebracht. Van de bouw van een nieuwe school die plaats heeft gevonden in 1986/1987 heb ik helaas tot nu (2018) toe nog geen gegegevens.
 • Op 7 september 1931 is door het Chr. Schoolbestuur een aanvraag bouwaanvergunning ingediend bij de gemeente Schoterland, in dat zelfde jaar werd gestart met de verbouwing, wat onder architectuur van Bosma's Architecten Bureau uitgevoerd werd door K.Telgenhof te Heerenveen. De verbouwing bestond uit de vergroting van het lokaal aan de oostzijde met nieuwe ingang en de bouw van een lokaal daaraan vast, deze lokalen zijn op 07 april 1932 officieel in gebruik genomen.
 • Op 28 september 1942 vorderden de duitsers het schoolgebouw, na de bevrijding moest de schade, die veroorzaakt was door de duitsers, hersteld worden, de kosten hiervoor werden uit de pot "oorlogschade" uitgekeerd.
 • Op 18 december 1947 is een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de ingang van het schoolplein aan de Burg.Falkenaweg.(zie tekening)
 • Op 3 juni 1948 is een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de school, met 1 lokaal aan de linkerzijde van het schoolgebouw, gebouwd door K.Telgenhof te Heerenveen
 • Op 26 november 1948 is een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een stalentrap met kozijn, deur, bordes en leuningen aan de achterzijde van de school dienende voor een nooduitgang. De werkzaamheden werden uitgevoerd door K.Telgenhof te Heerenveen.
 • In 1950 is de school uitgebreid met een rijwiel- en bergplaats, hiervoor is op 2 januari 1950 een bouwvergunning verleend door B. & W. van de gemeente Heerenveen. De bouw hiervan werd uitgevoerd door K.Telgenhof en Zn. te Heerenveen, het bouwplan dateert van december 1949.
 • Op 1 december 1953 vond de opening plaats van een nieuwe 6 klassige- christelijke lagere school aan de J.P. Engelmanstraat, vele jaren waren de leerlingen voor het christelijk lager onderwijs gehuisvest in de ULO school, door de snelle leerlingenaanwas werd de school te klein, zodat men genoodzaakt was een deel van de leerlingen op andere locaties onder te brengen. Eind 1953 verhuisden de leerlingen voor het lageronderwijs naar de nieuwe school aan de J.P. Engelmanstraat.
 • Op 26 november 1958 is door het Bestuur der Chr. U.L.O.school een aanvraag bouwvergunning ingediend voor het verbouwen van het gymnastieklokaal tot 2 leslokalen en het verbeteren van toiletten en trapopgang, de bouwvergunning is verleend op 17 december 1958. De bouwtekeningen zijn op 4 augustus 1958 ter goedkeuring ingediend bij het Ministerie van binnenlandse zaken.
 • In 1960 vond de bouw plaats van een houten prefab 3-klassige noodschool op een perceel grond achter "Huize Honk", op 12 september diende de Gemeente Heerenveen (eigenaar) een aanvraag bouwvergunning in die op 27 september 1958 werd verleend, de verantwoordelijke voor de bouw was Verlaat Houtbouw uit Hardinxveld, architect was H.van Hunnik uit Hardinxveld.
 • Op 10 februari 1961 heeft het bestuur Vereniging tot stichting en instandhouding Scholen met den Bijbel te Heerenveen een aanvraag bouwaanvergunning ingediend bij B & W van de gemeente Heerenveen voor het uitbreiden van de U.L.O. school met overblijf- en leslokalen. Op 19 mei 1961 is de bouwvergunning verleend. In dat zelfde jaar werd gestart met de verbouwing, wat onder architectuur van Bosma's Architecten Bureau uitgevoerd werd.
 • Op 10 oktober 1961 heeft het bestuur Vereniging tot stichting en instandhouding Scholen met den Bijbel te Heerenveen een aanvraag bouwaanvergunning ingediend bij B & W van de gemeente Heerenveen voor het gedeeltelijk vernieuwen van de U.L.O. school. Op 2 oktober 1962 is de bouwvergunning verleend. In dat zelfde jaar werd gestart met de verbouwing, wat onder architectuur van Bosma's Architecten Bureau uitgevoerd werd.
 • In 1968 werd de school uitgebreid met 2 leslokalen, een berging en fietsloods.
 • Op 21 januari 1972 is door het Bestuur van de Chr. Mavo te Heerenveen een aanvraag bouwvergunning ingediend bij B & W van de gemeente Heerenveen voor het uitbreiden van de school door middel van het plaatsen van 2 houten prefab demontabele leslokalen in een door het Ministerie goedgekeurde uitvoering. De bouwvergunning is verleend op 16 maart 1972, N.V."De Oude IJssel" uit Terborg is verantwoordelijk voor het ontwerp, de constructie en de uitvoering van het bouwerk.
 • In 1974 vond de bouw plaats van een houten 2-klassige noodschool, deze bestond uit hal, garderobe, berging, toiletten, een theorie- en biologielokaal. Op 4 juli 1974 diende de Vereniging van Christelijk Basis en Voortgezet onderwijs een aanvraag bouwvergunning in die op 11 september 1974 werd verleend, de verantwoordelijke voor de bouw was "De Oude IJssel Bouwkonstrukties B.V." uit Terborg.
 • In 1978 vond er een wijziging en uitbreiding plaats van de hal, het kantoor en een archief t.b.v. de Chr.Mavo school. De aanvraag bouwvergunning werd op 22 maart 1978 ingediend, de bouwvergunning werd op 30 mei 1978 verleend. De Werkvoorzieningsschap Z.O. Friesland te Heerenveen was verantwoordelijk voor het ontwerp, de constructie en de uitvoering van het bouwwerk.
 • Sloop en bouw school 1983-1987

  sample imageIn november 1982 zijn de door het Nassau College gebruikte noodlokalen aan de Binnenweg, voor een tijdelijk onderkomen in gebruik genomen zodat men met de sloop en werkzaamheden konden beginnen. Tussen mei en juli 1983 kwam de school leeg te staan en werd het 60 jaar oude gebouw gesloopt door sloop- en grondwerken Jager BV uit Midwolde. De plannen voor nieuwbouw moesten nog goedgekeurd worden. In 1985 werden de plannen om tot een fusie van alle scholen voor voortgezet onderwijs te komen goedgekeurd en op 27 januari 1986 ontstond de Vereniging voor Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs, die met ingang van 1987 de M.A.V.O. onder haar hoede nam. Nog dat zelfde jaar werd de nieuwe school geopend.

 • De school voor christelijk voortgezet onderwijs voor Heerenveen en omgeving krijgt de naam Bornego College. Het algemeen bestuur van de school voor atheneum, havo, mavo en lbo heeft dat besloten. De opleiding telt na de fusie op 1 augustus 1991 ongeveer dertienhonderd leerlingen. Partners in die fusie zijn het Nassau College, dat zijn naam verliest, de christelijke mavo en de christelijke lts.
 • In 1992 vond het vergroten van de school plaats.
 • In 1994 vond het vergroten van de school plaats.
 • In 1995 werd een leslokaal veranderd.
 • In februari 2014 werd begonnen met de sloop van het Bornego College t.b.v. het nieuwbouwplan Falkenapark.
 • Bron: Archief Heerenveen-Midden - Dick Bunskoeke - Archief gemeente Heerenveen - Delpher kranten

  In het boek "Een hecht gebouw", geschreven door Dick Bunskoeke, is 100 jaar christelijk onderwijs in Heerenveen uitgebreid beschreven.