AOC-Lagere Landbouwschool

In 1956 was, als gevolg van de toename van leerlingen in het landbouwonderwijs, de bestaande lagere landbouwschool aan de Schans te Heerenveen te klein geworden, uitbreiding van het gebouw was niet mogelijk omdat op deze locatie geen terrein beschikbaar was. Deze school is gebouwd in 1929 als eerste lagere landbouwschool in Heerenveen aan de uitvalsweg naar Terband. Het ontwerp is van de lokale architect W. van Dijk. Daarom was het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Landbouwonderwijs van plan een nieuwe school te laten bouwen aan de Coehoorn van Scheltingaweg. Daarvoor heeft het college van B. en W. voorgesteld om medewerking te verlenen voor het nakomen van verplichtingen die aan de bouw verbonden zijn. Op 23 januari 1957 heeft voorzitter S.Hornstra namens het bestuur een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij de gemeente Heerenveen.

Door Bosma's architectenbureau te Drachten-Heerenveen is op 29 november 1956 namens het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het landbouwonderwijs voor Heerenveen en omstreken, de bouw van een nieuwe lagere landbouwschool met montagewerk uitbesteed aan; J.Geertsma uit Terwispel voor beton-, timmer-, en metselwerken. K.W.de Haan uit Jubbega voor Glas- en schilderwerk. H.de Jong uit Heerenveen voor loodgieterwerk en sanitair. G.Kras uit Heerenveen voor de elektrische installatie.

Donderdagmiddag 12 september 1957 heeft de heer S.Hornstra de eerste steen gelegd voor de in aanbouw zijnde nieuwe lagere landbouwschool aan de Coehoorn van Scheltingaweg te Heerenveen. Bij deze plechtigheid waren de bestuursleden, de Commissie van Toezicht, het hoofd der school, de architect, de heer Van Houten, en de aannemer, de heer Geertsma aanwezig. Er werd gebouwd aan drie leslokalen, een overblijflokaal, een groot hand- en vakvaardigheid lokaal. Dit laatste lokaal was tijdens de eerste steenlegging bijna klaar en zou binnen korte tijd in gebruik worden genomen. De jongens krijgen in dat lokaal les in timmeren, metselen, enz. In de toekomst zouden deze jongens kleine karweitjes, die zo vaak voorkomen op de boerderij, zelf kunnen uitvoeren. Het onderwijs zou dus veel praktischer worden.

In het overblijflokaal, zijn door kunstenaar Jentsje Popma een viertal kunst voorstelingen gemaakt, als eerste een kleurrijke wandschildering, het betrof hier een voorstelling van schaftende boeren in de hooitijd, een tweede wandschildering met een voorstelling van een Friese boerderij met daarvoor een eendenkorf, het water en een „ein op 'e wjukken", een derde kunstobject bevond zich in de gang, dit was een gebrandschilderd raam wat de vruchtbaarheid symboliseerde in 3 elementen; een haan, water en de zon en als vierde object een draadplastiek in de hal wat door de architect aan de school is geschonken.

Opening landbouwschool

sample imageOp donderdagmiddag 10 juli 1958 vond de opening van de nieuwe lagere landbouwschool plaats. Door Immie Siebenga uit Gersloot en Steven Duursma uit Heerenveen, die gekleed waren in een oud-Fries kostuum, werd de sleutel van de school aangeboden aan de heer Van der Mark en schoolhoofd de heer K.Duursma.

Nieuw lesprogramma

sample imageIn september 1958 werd begonnen met het zogenaamde 5-4-3 programma. De leerlingen, die dan op school kwamen zouden vijf dagen in de week les krijgen in tegenstelling tot de eerste klas, die maar 2½ dag naar school ging. Het leerplan was dan ook uitgebreider en nieuwe vakken als engels, lichamelijke oefening, maatschappijleer, muziek, tekenen enz., werden ingevoerd. Het jaar daarop kon begonnen worden met het 5-5-4-3 programma. De leerlingen konden dan vanuit de zesde klas van de lagere school naar de landbouwschool. Het nieuwe programma kon dan volledig worden gegeven. De eerste en de tweede klas kregen dan vijf dagen les, de derde klas 4 dagen en de vierde klas 3 dagen. Het personeel bestond uit 3 vaste leerkrachten met onderwijsbevoegdheid en bovendien nog twee leerkrachten, respectievelijk voor het hand- en vakvaardigheid onderwijs. Er waren dus grote veranderingen gaande met het landbouwonderwijs. De boer zou meer algemeen gevormd worden en beter voorbereid zijn.

Woning voor hoofd van de school

sample imageDe raad van de gemeente Heerenveen heeft op 16-05-1961 besloten om aan de Vereniging tot bevordering van het landbouwonderwijs te Heerenveen een bouwterrein van 12x30 meter aan de Coehoorn van Scheltingaweg te verkopen, bestemd voor de bouw van een woning voor de directeur van de landbouwschool.

Uitbreidingen van de school

sample imageIn 1963 werd de oude landbouwschool aan de Schans herbestemd tot muziekschool.

In 1964 verleent het ministerie van Bouwnijverheid een bouwvergunning voor het uitbreiden met een melklokaal, een natuurkundelokaal voor het nemen van scheikundige proeven en een lerarenkamer. Er zijn op dat moment aan de school 7 leraren verbonden, van wie 4 ook aan andere scholen les geven en 77 leerlingen. Of deze uitbreiding heeft plaats gevonden is mij tijdens (16-12-2017) dit schrijven nog niet bekend.

Op 15-10-1969 is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van de school met een handvaardigheids lokaal, de vergunning hiervoor is verleend op 13-10-1969, deze uitbreiding is uitgevoerd in 1970 door bouwbedrijf K. v.d. Sluis te Hoornsterzwaag.

Op 30 mei 1975 is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van de school d.m.v. van het plaatsen van een 2-klassige containerbouw, het zogenaamde containersysteem Jarino, bestemd voor 2 theorielokalen, de vergunning hiervoor is verleend op 28-07-1975, deze uitbreiding vond dat zelfde jaar plaats.

In juli-mei 1976 is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van de school d.m.v. van het plaatsen van een 2-klassige containerbouw, het zogenaamde containersysteem Jarino, bestemd voor 2 theorielokalen, de vergunning hiervoor is verleend op 02-08-1976, deze uitbreiding vond dat zelfde jaar plaats.

Op 1 augustus 1990 maakte de landbouwschool deel uit van het AOC Friesland, daarmee kwam het samen met nog 10 andere lagere- en middelbare agrarische scholen onder één dak. De bundeling van het lager- en middelbaar onderwijs in de provincie Friesland was daardoor een feit geworden, de hoofdvestiging van het AOC Friesland was gevestigd in Leeuwarden.

Aankoop grond en schoolgebouw

sample imageDe gemeente Heerenveen heeft van het AOC Friesland het schoolgebouw en grond aan de Coehoorn van Scheltingaweg 3 in 2004 gekocht, in dat zelfde jaar is het schoolgebouw gesloopt. De school is verhuist naar een terrein naast Bos Tuin en Dier aan de A32, vlak bij de tuinen van Volkstuin Vereniging Het Meer.

Op het aangekochte AOC terrein en het daarnaast liggende sportterrein van OBS De Letterbeam, is Hescobouw in opdracht van Zwanenburg Projecten te Heerenveen op 06-09-2017 gestart met de bouw van Résidence Tellepark. Résidence Tellepark bestaat uit een drietal appartementencomplexen, 'Baaimaster' (= bad­meester) en 'It Djippe' (= het diepe) en Sinnegreide (= zonneweide). Men is eerst begonnen met de bouw van Baaimaster en It Djippe.

Klik hier voor het fotoalbum van de Lagere Landbouwschool.

Klik hier voor de bouw van Résidence Tellepark.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten