Officiële opening op 26 augustus 1959

sample imageAan de Luitzen Wagenaarstraat is woensdagmiddag 26 augustus 1959 de tweede gemeentelijke kleuterschool in Heerenveen officieel geopend. De school „Het Mierennest" geheten telt vier werklokalen en een speellokaal en vormt een lust voor het oog. De naam is in smeedijzer aan de buitenkant aangebracht en mag een gelukkige vondst heten. Uit koper gedreven mieren verhogen het effect ervan. De officiële opening werd verricht door burgemeester Kuperus, die in zijn begroetingswoord in de Koornbeurs al uiting had gegeven aan zijn vreugde. De school is een lange lijdensweg gegaan alvorens de eerste schop in de grond kon worden gestoken. Er moest een tweede, versoberd ontwerp komen, dat echter door de lange tijd, die daarna verstreek uiteindelijk duurder bleek dan het oorspronkelijke. De school kostte 20.000 gulden meer dan volgens het eerste plan. De eerste aanbesteding, later gevolgd door een tweede, vond in augustus 1955 plaats.

Bouw kleuterschool aan de L.Wagenaarstraat

sample imageHet lag aanvankelijk in de bedoeling een tweede openbare kleuterschool te bouwen op een terrein aan de oostzijde van de Burg. Falkenaweg. Hiervoor was een terrein gereserveerd. Het feit echter, dat de woningbouw ten westen van deze weg veel grotere vlucht heeft genomen dan aan de oostkant van de Burg. Falkenaweg, heeft B. en W. van Heerenveen doen inzien, dat de nieuwe kleuterschool beter in Plan-Zuid kon worden gebouwd. De keuze was toen gevallen op terrein nabij dat, waar de nieuwe halschool zal verrijzen; het ligt in de hoek tussen de in westelijke richting doorgetrokken Eeltje Halbertsmastraat en de Kempernaerssingel.

Het architectenbureau Klein uit Groningen heeft een plan gemaakt, dat ter goedkeuring aan de schoolopziener voor het kleuteronderwijs was gezonden. Deze zal trachten voor 1955 bouwvolume te krijgen. De te bouwen school zal vier lokalen en een speellokaal bevatten; voorts een kamer voor het hoofd, een keukentje voor het personeel, een rijwielberging en een centrale verwarmingskelder. De kosten van de bouw met bijkomende werken en lasten komen op f 173.500.

Lessenaarsdak:

sample imageHet ontwerp kwam van de tekentafels van architectenbureau Klein uit Groningen, dat de eer toekomt van een knap resultaat. Architect Klein ontwierp voor de school een lessenaarsdak, waarmee hij haar een passende plaats gaf in het grotere geheel van de (met een plat dak uitgevoerde) halschool. De school ligt op het zuiden en ontvangt dus een overvloed aan zon. Weinig toegepast in Heerenveen is de mozaïekwand in het portaal wat een geschenk is van de architect. En wat het overige betreft, niets dan lof voor het speellokaal met zijn leuke inzettingen in de linolieum vloerbedekking en voor de charmante verlichtingsarmaturen, die sterkversierend zijn, afwisselend zwart en wit geschilderde buizenstander in de hal, voor de ruime hoofdenkamer en dito keuken en toestellenberging.

Door 100 kinderen bezocht

sample imageVoorlopig zal de school door ongeveer 100 kinderen worden bezocht, terwijl het plaats biedt aan 160. Men mag echter verwachten, dat het bezoek toeneemt naarmate o.a. het uitbreidingsplan tussen Kempenaerssingel en spoorlijn wordt volgebouwd en bewoond. De ingebruikneming van de school neemt met zich, dat het befaamde rijtje van kleuters, dat tot nu toe onder geleide van enkele leidsters dagelijks heen en terug naar de school aan de Cyclamenstraat trok, niet meer terug zal keren. Dit verlies van een altijd weer leuk tafreel wordt echter voldoende gecompenseerd door de totstandkoming van de nieuwe school, die voor het zuidelijk gedeelte van de plaats een fraaie en al lang als zeer wenselijk gevoelde aanwinst betekent.

Kunstenaar Frits Klein

sample imageHet gemeentebestuur heeft een plaatseliike kunstenaar, de heer Frits Klein gevraagd om een wandschildering aan te brengen in de hal en muurversieringen in drie van de vier lokalen. Klein heeft inmiddels de laatste hand gelegd aan zijn geesteskinderen, waarvan de afbeelding in de hal ogenblikkelijk de aandacht trekt. De HeerenVeense kunstenaar werkte met sprekende kleuren en schonk de school met dit resultaat een waardevol bezit. In de lokalen paste hij een soort van lijnenspel toe, waartussen per klas drie dierfiguren werden aangebracht: Diermotieven treft men ook aan in het linoleum, die voor de kleuter een herkenningsteken zijn in welk lokaal hij thuishoort.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten