Petraschool-Duisterhoutschool 1952-2013

Op 27-01-1952 dient de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel een advies bouwaanvraag in bij het college van B en W van de gemeente Heerenveen voor de bouw van een 6 klassige- christelijke lagere school aan de J.P. Engelmanstraat naast de nieuwe openbare lagere school 2a. aan de Coehoorn van Scheltingaweg, oostelijk van de Burg. Falkenaweg. Vele jaren waren de leerlingen voor het christelijk lager onderwijs gehuisvest in de ULO school aan de Burgemeester Falkenaweg te Heerenveen. Deze school kon de snelle leerlingenaanwas niet opvangen, zodat men genoodzaakt was een deel van de leerlingen op andere locaties onder te brengen.

Deze leerlingen werden geplaatst in een afgekeurde openbare lagere school, in het bestuurskamertje van de Baptistenkerk en in een lokaal van de R.K. lagere school. Vandaar dat het schoolbestuur zich in 1949/50 tot de regering wendde met het verzoek een nieuwe christelijke lagere school te mogen bouwen. De bestaande Ulo school zal dan na het gereedkomen geheel bestemd worden voor het Ulo-onderwijs. De plannen hiertoe werden in Den Haag goedgekeurd, mede dank zij de grote drang die uitgeoefend werd door het college van B. en W. van de gemeente Heerenveen. In 1951 werd er helaas een bouwstop voor scholen afgekondigd. Nadat de gemeente Heerenveen in augustus 1952 geld kon lenen, kon er vrij snel gestart worden met de bouw van de school.

Aanbesteding 1952

sample imageVoor het bouwen van de christelijke bijzondere lagere school op de hoek van de J. P. Engelmanstraat en de Coehoorn van Scheltingaweg, is op 29-10-1952 door het architectenbureau Bosma en van Houten te Heerenveen-Drachten de bouw gegund aan de firma Hoekstra en Woudstra te Katlijk, beton-, metsel- en timmerwerk voor f 89.630. Het glas- en schilderwerk is voor f 4926 opgedragen aan de fa. Beenert en de Haan te Langezwaag; voor f 5426 zal de heer D. Reekers te St. Nicolaasga de loodgieters- en sanitaire werken uitvoeren, terwijl het aanbrengen van de elektrische installaties zal worden verzorgd door de heer G. Kras voor f 1187.

Ontwerp en oplevering

sample imageArchitectenbureau Bosma en Van Houten te Drachten-Heerenveen heeft de school met zes lokalen ontworpen, het gebouw bestaat uit een vier lokalen tellende vleugel, waarachter een gang met twee uitgebouwde portalen bevinden, haaks daarop bevind zich het hoofdgebouw, waar op de begane grond een lokaal en een kamer voor het hoofd (gescheiden door een hal) is geprojecteerd en op de verdieping een zesde lokaal en een leermiddelenkamer. Een zadeldak dekt zowel de lange vleugel als 't hoofdgebouw". De lokalen zijn ieder ongeveer 51 vierkante meter groot, de ramen zijn allemaal geprojecteerd op het zuiden en beslaan bijna de gehele lokaalwand. Het hoofdgebouw is 10.50 meter hoog en de gehele lengte der school, die wordt opgetrokken uit gele steen, bedraagt 47 meter.

Bijzondere details zijn een gesmede dakruiter (waarin een klokje is verwerkt) bekroond door een geestige windwijzer, welke een brokje schoolleven laat zien. Wat in het trappenhuis gelijk opvalt, is een door de firma Hoving uit Groningen vervaardigd gebrandschilderd raam met een voorstelling die betrekking heeft op het christelijk onderwijs, naar een ontwerp van kunstenaar Frits Klein. Ook op sanitair- en verwarmingsgebied zijn de modernste snufjes toegepast. Er komt tussen de school en de straat geen afscheiding, in plaats daarvan is er een gazon gepland. Het schoolplein is ongeveer 600 vierkante meter groot met aan de westzijde daarvan een rijwielbergplaats. Men wil de school graag kant en klaar opleveren bij het begin van het nieuwe leerjaar eind augustus begin september 1953.

Officiële opening 1953

sample imageDe officiële opening van de nieuwe school vond plaats op 1 december 1953, waar Carolientje Veeninga, een dochtertje van de voorzitter van het schoolbestuur, dhr. Veeninga, de burgemeester van Heerenveen dhr. G.H. Kuperus de sleutel van het nieuwe schoolgebouw aanbood, waarmee hij de toegangsdeur van de school opende. Voordat tot bezichtiging van het fraaie gebouw werd overgegaan, zijn er in de hal van het gebouw vele geschenken aan het schoolbestuur aangeboden. Namens de schoolvereniging en alle ouders bood ds. W. H. J. de Boer een elektrische grammofoon aan, namens het personeel schonk de heer Huisman een mozaïek, dat in de muur van de hal is aangebracht. Het betreft een fraai werkstuk van de talentvolle kunstenares Ada Dekker uit Krommenie, geen onbekende in Heerenveen, want zij maakte ook de fraaie wandschilderingen in Nieuw Friesburg. In dit mozaïek heeft zij treffend uitgebeeld de woorden uit de Heilige Schrift: „Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet".

Architect Bosma bood namens de aannemers en onderaannemers een elektrische klok en namens zijn architectenbureau een Friese vlag aan. De heer Doosje ten slotte schonk een fraaie plantencollectie. Daarvoor heeft de heer Veeninga alle goede gevers hartelijk bedankt. Op 09-02-1953 is de heer J. H. Houkes hoofd der Chr. school te Katlijk, benoemd tot hoofd der Chr. Bijzondere lagere school te Heerenveen. Hij heeft de plaats van de heer Sennema, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, overgenomen. Door de aanstelling van dhr. Houkes werd deze school al gauw School Houkes genoemd. Houkes heeft nog een rol gespeeld bij het ontstaan van Jongensstad te Heerenveen, zie in het menu onder het knopje Gebouwen en Omgeving! Op 12-06-1957 is de heer H.Slofstra te Oldenzaal benoemd tot onderwijzer aan deze school.

Uitbreiding 1969

sample image De CNS-school aan de J.P. Engelmanstraat in Heerenveen kampte met ruimtegebrek. Door een sterke toeneming van het aantal leerlingen moest met ingang 17-09-1965 van het nieuwe schooljaar een zevende leerkracht worden aangesteld, maar doordat de school zes lokalen telt is deze met zijn klas tijdelijk verhuisd naar een lokaal van de Chr. Ulo. Om van deze noodoplossing af te komen wou het bestuur een zevende lokaal bijbouwen. Het college van B. en w. zegt daarvan geen bezwaar te hebben. Hierover werd nog geen besluit genomen want op 09-08-1967 dient het bestuur een bouwaanvraag in bij de gemeente Heerenveen voor een uitbreiding namelijk: Vestibule, toiletten, bergingen, rijwielstalling, leslokaal-(hoofdwaarschijnlijk noodlokaal), groter schoolplein, op 18-12-1969 werd pas een bouwvergunning verleend, aannemer is Bouw en Aann.Mij Noppert N.V. te Ouwsterhaule, de bouwsom bedraagt f.71.962,-

Verbouw en uitbreiding Petraschool 1981

sample imageOp 17-02-1981 dient het bestuur van de Petraschool een bouwaanvraag in bij het college van B en W van de gemeente Heerenveen voor de verbouw en uitbreiding van de school t.b.v. een kleuterschool. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Bouwbedrijf A.Broersma voor een bedrag van f.40.000,-. De bouwvergunning werd op 02-04-1981 verleend.

Fusie Petraschool en CBS De Akker 1984

sample imageHet protestants-christelijk onderwijs in Friesland raakt bij de komst van het basisonderwijs in 1984, tien scholen kwijt, er hadden al vijf vrijwillige fusies plaats gevonden tussen scholen waaronder School De Akker aan het Akkersplein en de Petraschool aan de Engelmanstraat om hun bestaan te kunnen waarborgen, de toekomstverwachtingen van beide scholen waren goed, de gefuseerde scholen zijn door gegaan als Christelijke basisschool De Akker aan het Akkersplein, dit werd op 17-08-1984 medegedeeld. In juni dat zelfde jaar heeft Klaas Soeten, die 27 jaar aan de 87 leerlingen tellende 4-klassige school “De Wijngaard” te Oudeschoot verbonden is geweest, gebruik kunnen maken van de regeling om vervroegd te mogen uittreden, hij droeg de leiding per 1 augustus 1984 over aan Jaap van der Veen, hoofd van de Petraschool. Door de fusie werd het schoolgebouw aan de Engelmanstraat met ingang van het nieuwe schooljaar opgeheven en kreeg een bestemming als dependance voor zowel de lagere technische school als de lagere agrarische school (later het AOC).

Duisterhoutschool 2004 tot 2013

sample imageDe Duisterhoutschool is een openbare school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende en zeer moeilijk lerende/meervoudig gehandicapten te Heerenveen en Oosterwolde. Het onderwijs vond plaats op drie locaties: één in Oosterwolde en twee in Heerenveen. In Heerenveen zijn S.O. en V.S.O. gesplitst. Het SO was tijdelijk gehuisvest aan de J.P.Engelmanstraat. Het VSO was gevestigd aan de Gooilandlaan te Heerenveen. De naam Duisterhoutschool is een eerbetoon aan de eerste schoolleider van dit onderwijs in Heerenveen, een kroon op zijn werk waarvan hij slechts kort heeft mogen genieten. De Duisterhoutschool verhuist in 2013 naar een nieuw school gebouw aan de Domela Nieuwenhuisweg 5 te Heerenveen.

Friesland College 2015

sample imageHet Friesland College is in januari 2015 in het oude schoolgebouw getrokken. In het pand passen ruim tweehonderd studenten en tien docenten van de mbo-afdeling zakelijke dienstverlening en communicatie. Ze leerden er voor beroepen als secretaresse, administrateur en juridisch medewerker.

Overzicht scholen door de jaren heen
 • 1953 – 1973 Christelijke Lagere School, CVO = Christelijk Voortgezet Onderwijs, CNS = Christelijk Nationaal Onderwijs. In de volksmond; School Houkes
 • 1973 – 1984 Petraschool: Bijzondere christelijke lagere school.
 • 1984 – 2004 AOC: Tijdelijk onderkomen i.v.m. ruimtegebrek.
 • Meester Duisterhoutschool: Deze school biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan kinderen en jongeren die zeer moeilijk leren (ZML) en/of een meervoudige handicap hebben. Verhuist in 2013 naar de Domela Nieuwenhuisweg 5 te Heerenveen
 • 2013 – 2015 Nordwin College: Tijdelijk onderkomen i.v.m. ruimtegebrek.
 • 2015 – 2017 Friesland College-Zakelijke Dienstverlening en Communicatie in Heerenveen – mbo opleiding, intrek januari 2015.
 • 2017 - In verband met leegstand is het een antikraakpand geworden tot nadere invulling.
 • 2018 - Sloop van het schoolgebouw t.b.v. nieuwbouwplan.
 • Klik hier voor foto's van de Petraschool-Duisterhoutschool.

  Klik hier voor de nieuwbouw 16 woningen Tellepark.

  Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten