Uitbreidingsplan West 2de fase 1954

In 1954 zijn er bebouwingsplannen ontwikkeld voor de plaats Heerenveen, waaronder ook het uitbreidingsplan ten westen van de Kempenaerswijk tot aan de spoorsloot. Dit plan is gelegen tussen de Jan Gijse Weeninkstraat-Koornbeursweg en de Rottumerweg evenredig aan de spoorlijn Heerenveen-Zwolle.

In de raadsvergadering van maandagmiddag 19 augustus 1957, heeft B. en W. aan de raad een voorstel gedaan tot aankoop van gronden tussen de Kempenaerswijk en de spoorsloot vanaf de Rottumerweg tot aan de Jan Gijse Weeninkstraat en deze gronden bouwrijp te maken voor een nieuwbouwplan. In 1955 heeft men vanaf de Kempenaerssingel in de Kempenaerswijk een sloot gegraven dwars door het weiland richting de spoorsloot, daarvoor heeft een watermolen plaats moeten maken.

Op de KLM Aerocarto luchtfoto nr.30965 uit 1955 zien we dat deze sloot in dat jaar tot stand is gekomen, het is het gedeelte water waar vanaf 1999 de appartementencomplexen De Tjonger en De Kuinder aan grenzen. In dit plan is tevens begrepen de aanleg van een weg, die een verbinding maakt vanaf de Rottumerweg met het veilingsterrein aan de Hiddingastraat met het aldaar gelegen industrieterrein, de verbreding en verdieping van de Kempenaerswijk, de aanleg van een speel- en sportterrein naast de Halschool (o.l school 2) aan de Dr.Wumkeslaan 2-4. Door de aanleg van deze weg is het volkstuincomplex "De Lege Midden", ter grootte van ongeveer 12870 M2 daarmee ontsloten.

Aanleg van straten fase 1

sample imageOp 25 november 1957 is op het gemeentehuis van Heerenveen, aanbesteed het verrichten van grond-, straat-, en rioleringswerken ten behoeve van het eerste gedeelte straataanleg ten westen van de Kempenaerswijk vanaf de Rottumerweg tot de Halbe Binnertsstraat, de begroting was ƒ 120.000.-. Het werk werd op 22 december 1957 gegund aan de Fa. Bosma en Van Dalfsen te Genemuiden voor ƒ 99.000.- De werkzaamheden bestond uit de aanleg van de straten Baronesse de Vos van Steenwijksingel, het zuidelijk gedeelte van de Surinamesingel met daartussen gelegen straten St.Maartenstraat, St.Eustatiusstraat, Curacaostraat, Bonairestraat en Arubastraat, die uiteindelijk de naam West Indischebuurt hebben gekregen, en het Kempenaersplein welke doormiddel van een dam in de Kempenaerswijk een verbinding maakt met de Kempenaerssingel, Halbe Binnertsstraat en de Luitzen Wagenaarstraat.

Uitbreidingsplan 1958

sample imageVoor de 1ste fase van het uitbreidingsplan, heeft op het gemeentehuis een aanbesteding plaats gevonden op mei 1958 voor het bouwen van een 40-tal eengezinswoningen verdeeld over 4 blokken, dit werk is door het bestuur der gemeentelijke woningbouwstichting gegund aan bouw- en timmerbedrijf Tj. Smits en Zn. te Sloten (Fr.) voor ƒ 503.760.-. Na de bouwvakantie in 1958 is men na Rijksgoedkeuring gestart met de bouw, de woningen bestaan uit een woonkamer met aangebouwde keuken, hal, drie slaapkamers, douche en ingebouwde schuur. Deze 4 blokken zijn gebouwd aan de St.Maartenstraat, St.Eustatiusstraat, Curacaostraat en Bonairestraat, dwars op de Baronesse de Vos van Steenwijksingel en Surinamesingel. Op de KLM Aerocarto luchtfoto nr.49976 uit 1958 zien we de eerste contouren voor de aanleg van de Hesselstraat en dat er een dam met duiker is aangelegd in de Kempenaerswijk ter hoogte van de Bouwe van Ensstraat.

Aanleg van straten fase 2

sample imageOp 2 juni 1958 is aanbesteed het verrichten van grond-, straat- en rioleringswerken t.b.v. het tweede gedeelte van de straataanleg ten westen van de Kempenaerswijk tussen het Kempenaersplein en de Jan Gijse Weeninkstraat met bijkomende werken, de begroting was ƒ 94.500. Het werk werd op 27 juni 1958 gegund aan de firma Bosma en Van Dalfsen te Genemuiden voor ƒ 78.900. In 1959 zijn bij gedeelten van de Baronesse de Vos van Steenwijksingel en de Surinamesingel de trottoirs en bijbehorende plantsoenen aangelegd.

Uitbreidingsplan 1959

sample imageVoor de 2de fase van het uitbreidingsplan, heeft op het gemeentehuis, op verzoek van het bestuur van de bouwvereniging "Heerenveen", een aanbesteding plaats gevonden op donderdagmiddag 26 februari 1959 voor het bouwen van 61 galerijwoningen woningen, een winkel en tien garages, met bijkomende werken, ontworpen door de architect Romke de Vries uit Den Haag. Deze woningen zijn verdeeld over 2 blokken, waarvan een twee laags blok van 31 woningen en 1 winkel aan het noordelijk deel van de Baronesse de Vos van Steenwijksingel tot het Kempenaersplein en een tweelaags blok van 30 woningen aan het daar achter gelegen gedeelte van de Surinamesingel. Een deel van de garages zijn in 1962 gerealiseerd en een ander deel in 1964, waarschijnlijk heeft dat te maken gehad met de bouw van 2 flatgebouwen aan het Kempenaersplein en de Arubastraat.

De luxe bakkerij van de heer A. Wynia die gevestigd was aan de Baronesse de Vos van Steenwijksingel nr.2 opende haar deuren in de tweede week van juli 1960.

Kempenaersflat 1962

sample imageVoor de 3de fase van het uitbreidingsplan, heeft het bestuur van de bouwvereniging "Heerenveen" in 1961 bij de gemeenteraad van Heerenveen een aanvraag ingediend om Rijkssteun voor de bouw van 18 flat- en drie bejaardenwoningen annex 10 garages, alle ondergebracht in een flatgebouw aan de Arubastraat te Heerenveen. Hiervoor heeft de raad van Heerenveen op 17-07-1961 besloten tot verlening van garantie Rijkssteun. Op donderdagmiddag 22 februari 1962 heeft de voorzitter van de bouwvereniging "Heerenveen", ir. Th. de Langen, de eerste van een reeks heipalen geslagen.

Het eerste complex etagewoningen is gebouwd aan de Arubastraat en kregen een bovenbouw van 18 woningen, terwijl in de onderbouw 21 bergingen, 6 garages en 3 bejaardenwoningen zijn gerealiseerd. Het complex galerijwoningen wat aan het Kempenaarsplein is gebouwd, kreeg een bovenbouw met 18 woningen en een onderbouw waarin 20 bergingen, 4 garages, 2 bejaardenwoningen en 2 winkels werden gerealiseerd. Op 17 december 1962 is het hoogste punt bereikt. De architectuur was in handen van Romke de Vries uit Den Haag en de aannemer was Tj. Smits, te Sloten-Heerenveen. In 1963 is de bouw van beide complexen afgerond.

Op woensdag 30 oktober 1963 openden de groenten- en fruitzaak van de fa. J. de With jr. en het levensmiddelenbedrijf de Spar, dat gedreven wordt door de heer D. Wayer tegelijkertijd hun deuren aan het Kempenaersplein nr.1 en 3.

Francijntje de Boersingel

sample imageHet bestuur van de bouwvereniging "Heerenveen" heeft in april 1963 bij het gemeentebestuur plannen ingediend voor de bouw van 47 huurpremiewoningen aan de Francijntje de Boersingel, de Surinamesingel en de Van Dapperenstraat te Heerenveen. De woningen zijn gebouwd in blokken van 6, 7 en 8 woningen. Deze worden gerealiseerd aan de Van Dapperenstraat 1 tot en met 7, aan de Surinamesingel 7 tot en met 23 en aan de Francijntje de Boersingel 1 tot en met 20. Als gemachtigde wordt genoemd Architectenbureau Groenewoud en Sipma en de vergunning is gedateerd op 29 april 1963. Bij het raadplegen van de woningkaarten van de verschillende huisnummers van de Francijntje de Boersingel komen we vervolgens tot de ontdekking, dat de bouw toch wel erg lang heeft geduurd. De eerste bewoners trekken er in februari 1965 in en de laatsten krijgen de sleutel pas in mei 1965.

Hesselstraat-Van Dapperenstraat

sample imageIn 1963 heeft de Vereniging voor Chr. Kleuteronderwijs te Heerenveen een christelijke kleuterschool laten bouwen op een perceel aan de Van Dapperenstraat, hoek Hesselstraat, het adres van de school werd Hesselstraat 1. Het schoolgebouw werd ontworpen door Acrchitectenbureau Bosma en van Houten. Meer informatie hierover is te vinden via de link die hier onder aan de pagina staat vermeld.

In 1963/1964 heeft de heer C. De Wolff van het gelijknamig Konstruktiebedrijf, een werkplaats met woning op een perceel grond tussen de Hesselstraat en de Jan Gijse Weeninkstraat laten bouwen. De werkplaats met woning was gelegen aan de Hesselstraat no.2. Meer informatie hierover is te vinden via de link die hier onder aan de pagina staat vermeld.

Van de woningen aan de Hesselstraat/Surinamesingel en van Dapperenstraat is tot nu toe nog geen informatie bekend. Wat ik wel weet is, dat deze woningen tot de particuliere sector behoren, hierover later meer.

In 1996 is de Antillenstraat aangelegd en toegevoegd aan de Westindische buurt. Besluit naamgeving was op 24 januari 1996.

Klik hier voor de geschiedenis van volkstuin De Lege Midden.

Klik hier voor de geschiedenis van de Chr.kleuterschool Blier Begjin.

Klik hier voor de geschiedenis van de Wolff Konstruktiebedrijf.

Klik hier voor de geschiedenis van de Westindische buurt.